Pomozte nám zrekonstruovat naši školu

Škola byla založena 23. května 1974. Dětem se specifickými vzdělávacími potřebami slouží již téměř 50 let. Současná budova, ve které škola sídlí (Tišnovská 116), je přes 100 let stará. Prošla rozsáhlými úpravami v roce 1983, kdy začala poskytovat vzdělání dětem s mentálním postižením. Bohužel, od této doby se výraznější rekonstrukce nedočkala.

Škola je jako jedna z mála speciálních škol v ČR zřizována městem, nikoli krajem. Provozní náklady hradí město Velká Bíteš, i přes to, že škola vzdělává nejen děti z Velké Bíteše, ale i děti z Jihomoravského kraje nebo širší oblasti Kraje Vysočina. Škola je rodiči aktivně vyhledávána pro odbornost, empatický přístup a rodinné prostředí. O kvalitě svědčí i dlouhodobě naplněná kapacita školy.

Příbehy dětí kterým pomáháme

David Hořínek

V roce 2011 jsme se pokusili Davida (zatím bez potvrzení PAS) umístit do MŠ ve Velké Bíteši, bohužel David byl těžce zvladatelný, tak nám doporučili raději umístění na ZŠ speciální ve Velké Bíteši. Paní ředitelka nás ochotně přijala a ubezpečila, že pro Davida budou mít asistentku a bude o něj dobře postaráno, ani jeho chování

David Hořínek

V roce 2011 jsme se pokusili Davida (zatím bez potvrzení PAS) umístit do MŠ ve Velké Bíteši, bohužel David byl těžce zvladatelný, tak nám doporučili raději umístění na ZŠ speciální ve Velké Bíteši. Paní ředitelka nás ochotně přijala a ubezpečila, že pro Davida budou mít asistentku a bude o něj dobře postaráno, ani jeho chování

David Hořínek

V roce 2011 jsme se pokusili Davida (zatím bez potvrzení PAS) umístit do MŠ ve Velké Bíteši, bohužel David byl těžce zvladatelný, tak nám doporučili raději umístění na ZŠ speciální ve Velké Bíteši. Paní ředitelka nás ochotně přijala a ubezpečila, že pro Davida budou mít asistentku a bude o něj dobře postaráno, ani jeho chování

Plán Rekonstrukce

Pro vybudování vhodných podmínek pro děti s handicapem zpracovalo město Velká Bíteš projekt, který počítá s rekonstrukcí, přístavbou a nástavbou objektu. Vzhledem k velké finanční náročnosti podalo město Velká Bíteš žádost do programu IROP. Projekt byl z tohoto dotačního programu podpořen s tím, že termín realizace byl předpokládán v období let 2021–2022. V rámci žádosti byly celkové náklady na projekt vyčísleny na 31,1 milionů korun, z toho výše neuznatelných nákladů, tedy hrazených přímo z rozpočtu města, činila 12,5 milionů. V letošním roce byl přepočten rozpočet stavby na cenovou úroveň 2020, čímž došlo ke zvýšení celkových nákladů o 2,1 milionu. V současnosti jsou tedy celkové náklady na rekonstrukci, přístavbu a dostavbu vyčísleny na 33,2 milionu. Rovněž je zpracovávána prováděcí projektová dokumentace stavby s následným výběrem zhotovitele, čímž budou konkrétní náklady projektu v objemu a čase dále přesně stanoveny. Ovšem i přes úspěch s dotačním titulem je a bude povinná částka pro město stále vysoká, proto hledá další možnosti financování neuznatelných nákladů.

Vzdělávání a zaměření školy

V průběhu let se výrazně změnil rozsah vzdělávání a celkový vzdělávací koncept organizace. Kvalita vzdělávání a celková činnost organizace je pravidelně hodnocena. Škola dosáhla při kontrole Českou školní inspekcí nejvyššího ohodnocení – škola, příklad dobré praxe. Škola se snaží zabezpečit dětem co nejlepší podmínky pro vzdělávání, včetně specifických vzdělávacích metod a forem. Vzhledem k tomu, že máme děti se závažnými vzdělávacími potřebami, zaměřujeme se na efektivní aplikaci různých metod, jako např. využití strukturovaného vzdělávání (zvláště u žáků s autismem). Do vzdělávání jsme implementovali koncept Bazální stimulace a tímto krokem jsme se stali prvním školským certifikovaným pracovištěm v Kraji Vysočina. Od roku 2001 je škola také zapojena v síti „Škol podporujících zdraví“, což je projekt Ministerstva zdravotnictví, který je zaměřen mimo jiné na zdravé empatické klima v organizaci. Dle potřeb dětí vkládáme do vyučovacího procesu prvky Montessori pedagogiky, prvky muzikoterapie a arteterapie. Ve vzdělávání je využíváno dětmi velmi oblíbené multismyslové prostředí – snoezelen, dále pak i školní dílna či cvičná kuchyňka a certifikovaná ukázková zahrada. Naším cílem je rozvíjet u dětí rozumové schopnosti tak, aby byly motivovány k získávání dalších poznatků. Snažíme se o respektování speciálních potřeb všech našich žáků a usilujeme o dosahování osobního maxima u každého našeho žáčka. V úzké spolupráci s rodiči se snažíme pro vzdělávání vytvořit rodinné prostředí a bezpečné klima.

V současné době má škola velmi širokou vzdělávací oblast pro žáky s postižením. Předškolní vzdělávání je realizováno díky Přípravnému stupni Základní školy speciální (pro děti 5−8 roků). Základní vzdělávání se uskutečňuje v oboru Základní škola a Speciální škola (pro žáky 6−15 roků, v případě základní školy speciální až do věku 18 let). Středoškolské vzdělávání je v rámci oboru Praktická škola jednoletá. Kapacita školy je 56 žáků. Kapacita školní družiny je 26 dětí. Škola je státní, vzdělávání ve všech oborech je bezplatné. Pro nejmenší děti a pro žáky na I. stupni základní školy a základní školy speciální je realizována školní družina. Organizace nabízí svým žákům zájmové vzdělávání, kroužky s rozmanitým zaměřením. Do budoucna bychom rádi poskytli své pedagogické zkušenosti v zájmových činnostech i jiným dětem s handicapem než jen našim kmenovým žákům. Ve škole se vzdělává vysoký podíl dětí s poruchou autistického spektra a tvoří až 1/3 všech žáků školy. Je zde zřízena i samostatná třída pro žáky s autismem.

Pro koho je škola zřízena

 • naše škola poskytuje vzdělání pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy autistického spektra, lehký stupeň mentálního postižení, kombinované postižení)
 • jsme školou samostatně zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona
 • speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě pedagogicko- psychologického vyšetření školským poradenským zařízením

Vzdělání

 • žákům je poskytována individuální péče s maximální mírou využití speciálně pedagogických metodž
 • žáci mají k dispozici řadu reedukačních a kompenzačních pomůcek
 • pozornost je zaměřena na rozvoj a dosahování osobního maxima každého dítěte
 • škola nabízí pozitivní klima ve třídách s nízkým počtem žáků
 • organizace je zařazena v síti škol celé ČR „Škola podporující zdraví“
 • při vzdělávání se uplatňují prvky Montessori pedagogiky
 • vzdělávání zprostředkovává zpravidla jeden speciální pedagog a až dva asistenti pedagoga
 • pedagogové na této škole prošli mnoha kurzy a školeními, aby jejich přístup k žákům byl co nejvíce odborný

Komu je škola určena

Tato střední škola je určena studentům s těžkým zdravotním postižením – zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, studentům s více vadami a studentům s poruchami autistického spektra.

Dosažený stupeň vzdělání

Student zakončí své studium závěrečnou zkouškou skládající se z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborných předmětů. Obdrží certifikát neboli vysvědčení o závěrečné zkoušce a dosáhne tak stupně středního vzdělání – příprava pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Absolventům se nabízí možnost uplatnění na otevřeném trhu práce vykonáváním jednoduchých činností, nebo pracovat v chráněných dílnách či na chráněných pracovištích.

Cílem tohoto typu vzdělávání je dosažení maximálně možné míry samostatnosti a nezávislosti studentů na péči ze strany druhých osob.

Kam mužete poslat peníze

Číslo transparetního účtu je

000000000/0800

Doposud vybráno2500000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolors 5000000 Kč in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Partneři Akce